Naše webová adresa je: http://www.montstav.cz.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zajištění vedení dokumentace  firma MONTSTAV CZ s.r.o. Bergmannova 537, 356 04 Dolní Rychnov( dále jen firma) zpracovává  jen ty osobní údaje, které musí zpracovávat na základě platných zákonů a nařízení, nebo jsou nutné pro plnění smlouvy a vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

O zaměstnancích zpracovává firma v rámci personální a mzdové agendy a BOZP údaje dle zákona: 262/2006 Sb.,   592/1992 Sb., 48/1997 Sb.,   586/1992 Sb.,   187/2006 Sb.,   155/1996 Sb., 99/1963 Sb., 89/ 2012 Sb., tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo bydliště, korespondenční adresa, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, počet dětí, osobní údaje osob blízkých, vzdělání, zdravotní pojišťovna, příjmy.

O jiných osobách, které jsou ve smluvním vztahu ke správci (např. dodavatelé zboží a služeb nebo nájemci) zpracovává firma pouze údaje které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů je vždy v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: Požádat správce o vysvětlení.  Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.  Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.  Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.  To nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Na firmu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, emailem nebo osobně v kanceláři firma Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na firma obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na firma obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů

MONTSTAV CZ s.r.o., Bergmannova 537, 356 04 Dolní Rychnov, IČ:453488 tel: 724 28 0074 mail: obchod@montstav.cz